Elementi 0

Splošni pogoji RCG Carp Gear BV

Člen 1 - Uporaba splošnih pogojev

1. Ti splošni pogoji so sestavljeni iz dveh ločenih naslovov. Glede na zmogljivosti stranke, odjemalca ali poslovnega odjemalca se uporablja naslov I oziroma naslov II. Zato je treba te naslove uporabljati strogo ločeno.

2. Naslov I (členi 2 do 19) se uporablja za pogodbeno razmerje, kot je opisano v
umetnost. 4 od RCG Carp Gear BV s potrošniki.

3. Naslov II (členi 20 do 32) se uporablja za opisano pogodbeno razmerje
v umetnosti. 21 podjetja RCG Carp Gear BV s poslovnimi strankami.

4. Dodatni pogoji veljajo posebej za Evion li-ionske baterije in dodatke
vključeno v priloženi priročnik. Ti veljajo za naslov I in naslov teh splošnih pogojev.

Naslov I - Poslovanje potrošnikom

Člen 2 - Opredelitve

V teh pogojih se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. Dodatni dogovor: sporazum, po katerem so potrošniški izdelki, digitalni
pridobi vsebino in / ali storitve v zvezi s sporazumom na daljavo in to blago, digitalno vsebino in / ali storitve zagotavlja podjetnik ali tretja oseba na podlagi sporazuma med to tretjo osebo in podjetnikom;

2. Čas za razmislek: obdobje, v katerem lahko potrošnik izkoristi
pravica do odstopa;

3. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane z
njegova trgovska, poslovna, obrtna ali poklicna dejavnost;

4. Dan: koledarski dan;

5. Digitalna vsebina: podatki, proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki;

6. Trajanje sporazuma: sporazum, ki se razširi na redno dostavo blaga,
storitve in / ali digitalne vsebine v določenem obdobju;

7. Trajnostni nosilec podatkov: katero koli orodje - vključno z e-pošto -, ki je
potrošniku ali trgovcu omogoča, da shrani informacije, ki so mu osebno naslovljene, na način, ki omogoča prihodnje posvetovanje ali uporabo v obdobju, ki je prilagojeno namenu, za katerega so informacije namenjene, in ki omogoča nespremenjeno reproduciranje shranjenih informacij naredi;

8. Pravica do odstopa: možnost, da se potrošnik vzdrži v obdobju ohlajanja
sporazum na daljavo;

9. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki ima izdelke, (dostop do) digitalne vsebine
in / ali ponuja oddaljene storitve potrošnikom;

10. Pogodba na daljavo: sporazum, sklenjen med podjetnikom in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev na daljavo, pri čemer se do sklenitve pogodbe izključno ali sočasno uporablja ena ali več več tehnik za komunikacijo na daljavo;

11. Obrazec za umik modela: vključeno v Dodatek I teh pogojev
Evropski vzorčni obrazec za umik. Priloge I ni treba dati na voljo, če potrošnik nima pravice do odstopa od svojega naročila;

12. Tehnologija daljinske komunikacije: pomeni, da se lahko uporablja za sklenitev sporazuma, ne da bi potrošnik in trgovec istočasno morali biti na istem mestu.

3. člen - identiteta podjetnika

RCG Carp Gear BV

Naslov podjetja: Bremere 43, 4724 HD Wouw;

Obiskovalni naslov: Hazeldonk 6252-6254, 4836 LG Breda;

Telefonska številka: +31680070268

E-poštni naslov: info@rcgcarpgear.com

Številka gospodarske zbornice: 71201033

Identifikacijska številka za DDV: NL858620194B01

Člen 4 - Uporabnost

1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in podjetja
vsak sporazum na daljavo, sklenjen med podjetnikom in potrošnikom.

2. Pred sklenitvijo sporazuma na daljavo je besedilo tega splošnega
pogoje, ki so na voljo potrošniku. Če to ni smiselno, bo podjetnik pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si lahko podjetnik ogleda splošne pogoje in da jih bo na zahtevo potrošnika čim prej poslal brezplačno.

3. Če je pogodba na daljavo sklenjena v elektronski obliki, v nasprotju s prejšnjim odstavkom in preden je sklenjena pogodba na daljavo, je lahko besedilo teh splošnih pogojev potrošniku na voljo v elektronski obliki, tako da je Potrošnik se lahko na preprost način shrani na trajnem nosilcu podatkov. Če to ni smiselno, bo to navedeno pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, kjer se splošni pogoji lahko berejo v elektronski obliki in da bodo na zahtevo potrošnika brezplačno poslani elektronsko ali drugače.

4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev velja tudi poseben izdelek oz
veljajo pogoji in določbe, drugi in tretji odstavek se uporabljata smiselno in v primeru navzkrižnih pogojev se lahko potrošnik vedno sklicuje na ustrezne določbe, ki so zanj najugodnejše.

Člen 5 - Ponudba

1. Če ima ponudba omejeno trajanje ali je podvržena pogojem,
to je izrecno navedeno v ponudbi.

2. Ponudba vsebuje popoln in točen opis ponujenih izdelkov,
digitalna vsebina in / ali storitve. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik pravilno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so to resnične predstavitve ponujenih izdelkov, storitev in / ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali napake v ponudbi podjetnika ne zavezujejo.

3. Vsaka ponudba vsebuje takšne podatke, da je potrošniku jasno, kakšne so pravice in pravice
so obveznosti, ki so povezane s sprejemom ponudbe.

6. člen - Sporazum

1. Sporazum je sklenjen ob upoštevanju določb odstavka 4
potrošnikove sprejetje ponudbe in izpolnjevanje ustreznih pogojev.

2. Če je potrošnik ponudbo sprejel v elektronski obliki,
podjetnik prevzem ponudbe takoj prejme v elektronski obliki. Dokler podjetnik ne potrdi prejema tega prevzema, lahko potrošnik sporazumno odpove.

3. Če je sporazum sklenjen v elektronski obliki, se bo podjetnik poiskal primeren
tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev elektronskega prenosa podatkov in zagotavlja varno spletno okolje. Če lahko potrošnik elektronsko plača, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.

4. Podjetnik se lahko - v okviru zakona - seznani, ali lahko potrošnik izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi o vseh tistih dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za zanesljivo sklenitev sporazuma na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene sporazuma, je upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo ali priložiti posebne pogoje za izvajanje.

5. Podjetnik bo najkasneje ob dostavi izdelka, storitve ali digitalne vsebine na
pošljite naslednje podatke v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko potrošnik shrani na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov:

obisk naslova ustanove podjetnika, pri katerem je potrošnik s
pritožbe lahko gredo;

b. pogoje, pod katerimi in način, kako potrošnik
lahko uporabi pravico do odstopa ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa;

c. informacije o garancijah in obstoječi storitvi po nakupu;

d. cena, vključno z vsemi davki izdelka, storitve ali digitalne vsebine;
po potrebi stroški dostave; in način plačila, dostave ali izvajanja sporazuma na daljavo;

e. zahteve za odpoved sporazuma, če ima sporazum trajanje
ima več kot eno leto ali je nedoločen;

f. če ima potrošnik pravico do odstopa, vzorec za odstop od pogodbe.

6. V primeru razširjene transakcije določba iz prejšnjega odstavka velja samo za
prva dostava.

Člen 7 - Pravica do odstopa od pogodbe

Za izdelke:

1. Potrošnik ima lahko dogovor o nakupu izdelka
se raztopi v obdobju vsaj 14 dni ohlajevalnega stanja, ne da bi navedel razloge. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne zavezuje, da navede svoje razloge.

2. Obdobje ohlajanja iz odstavka 1 začne teči dan po tem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je vnaprej določil potrošnik, ki ni prevoznik, izdelek prejel, ali:

(a) če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: na dan
na kateri je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval, prejel zadnji izdelek. Podjetnik lahko, če je potrošnika pred postopkom naročila jasno obvestil, zavrne naročilo za več izdelkov z različnim rokom dobave.

b. če dobava izdelka obsega različne pošiljke ali dele:
dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel zadnjo pošiljko ali zadnji del;

c. za sporazume o redni dobavi izdelkov med
določeno obdobje: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel prvi izdelek.

Za storitve in digitalno vsebino, ki ni na voljo na oprijemljivem mediju:

a. Potrošnik lahko sklene pogodbo o storitvi in pogodbo o dostavi
raztopite digitalno vsebino, ki je vsaj 14 dni ne pošiljajte na materialnem nosilcu, brez obrazložitve. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne zavezuje, da navede svoje razloge.

b. Obdobje za razmislek iz odstavka 3 se začne na dan po zaprtju
dogovor.

Podaljšana doba za zamrznitev izdelkov, storitev in digitalne vsebine, ki niso bile dobavljene na oprijemljivem nosilcu, če o pravici do odstopa ni obveščena:

a. Če podjetnik potrošniku da zakonsko zahtevane podatke o njem
če ni zagotovil pravice do odstopa ali vzorčnega obrazca za umik, se obdobje ohlajanja konča dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja ohlajanja, določenega v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.

b. Če podjetnik posreduje podatke iz prejšnjega odstavka
je potrošnik predložil v dvanajstih mesecih po datumu začetka prvotnega obdobja ohlajanja, obdobje ohlajanja poteče 14 dni po dnevu, ko je potrošnik prejel te podatke.

8. člen - Obveznosti potrošnika v obdobju ohlajanja

1. V obdobju ohlajanja bo potrošnik z izdelkom in embalažo ravnal previdno.
Izdelek bo razpakiral ali uporabil le v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Osnovno načelo pri tem je, da lahko potrošnik z izdelkom ravna in pregleduje le tako, kot bi mu lahko dovolili v trgovini.

2. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki ga ima
je rezultat načina ravnanja z izdelkom, ki presega dovoljeno v odstavku 1.

3. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka kot izdelka
podjetnik mu ni posredoval vseh zakonsko zahtevanih podatkov o pravici do odstopa pred ali ob sklenitvi pogodbe.

9. člen - Uresničevanje pravice do odstopa s strani potrošnika in njegovih stroškov

1. Če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa, mora to sporočiti v okviru
obdobje odhoda s pomočjo obrazca za odstop ali na drug nedvoumen način za podjetnika.

2. Čim prej, vendar v roku 14 dni od dneva po datumu iz odstavka 1
potrošnik izdelek pošlje nazaj ali ga izroči podjetniku (zastopniku). To ni potrebno, če je podjetnik ponudil, da izdelek sam nabere. Potrošnik je v vsakem primeru spoštoval obdobje vračila, če izdelek vrne pred iztekom obdobja hlajenja.

3. Potrošnik izdelek vrne z vso priloženo dodatno opremo, če je to smiselno
po možnosti v prvotnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili podjetnika.

4. Za pravilno in pravočasno uresničevanje pravice do odstopa od pogodbe obstaja tveganje in dokazno breme
potrošnika.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. Potrošnik ne krije nobenih stroškov za popolno ali delno dostavo enega do enega
digitalna vsebina, dobavljena kot otipljiv medij, če: a. pred oddajo ni izrecno soglašal, da bo začel izpolnjevati sporazum pred koncem obdobja za razmislek; b. ni priznal, da je pri odobritvi dovoljenja izgubil pravico do odstopa; ali c. podjetnik te izjave potrošnika ni potrdil.

7. Če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe, vse dodatne
sporazumi, ki se odpovejo z uporabo zakona.

10. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa

1. Če trgovec prejme potrošnika elektronsko obvestilo o odstopu od pogodbe
možno, bo takoj po prejemu tega obvestila poslal potrditev prejema.

2. Podjetnik povrne vsa plačila, ki jih je potrošnik opravil, tudi vsa
stroški dostave, ki jih podjetnik zaračuna za vrnjeni izdelek, takoj, vendar v roku 14 dni po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odpovedi. Razen če podjetnik ne ponudi, da izdelek sam prevzame, lahko počaka, da se mu povrne, dokler izdelka ne prejme ali dokler potrošnik ne dokaže, da je izdelek poslal nazaj, kar koli je prej.

3. Podjetnik uporablja enako plačilno sredstvo, kot ga ima potrošnik za vračilo
uporablja, razen če se potrošnik strinja z drugo metodo. Povračilo je za potrošnika brezplačno.

4. Če se je potrošnik odločil za dražji način dostave kot je
najcenejša standardna dostava, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražjo metodo.

11. člen - Izključitev pravice do odstopa

Podjetnik lahko iz pravice do odstopa odvzame naslednje izdelke in storitve, vendar le, če je podjetnik to jasno navedel v ponudbi, vsaj pravočasno za sklenitev pogodbe:

1. Izdelki ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj v finančni situaciji
trg, na katerega podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavi v odstopnem roku;

2. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. V okviru javne dražbe
se razume kot prodajni način, pri katerem podjetnik izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve podjetnik ponuja potrošniku, ki je prisoten osebno ali mu je dana možnost, da se osebno predstavi na dražbi pod vodstvom dražitelja in kjer je potreben uspešni ponudnik za nakup izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev;

3. Pogodbe o storitvah po popolni izvedbi storitve, vendar le, če:

a) se je izvedba začela z izrecnim predhodnim soglasjem;
potrošnik; in

b. potrošnik je izjavil, da izgubi pravico do odstopa takoj, ko
podjetnik je sporazum v celoti izvršil;

4. paketna potovanja iz člena 7: 500 nizozemskega civilnega zakonika in sporazumi o potniškem prevozu;

5. Pogodbe o storitvah za zagotavljanje nastanitve, kot v
se dogovorite za določen datum ali obdobje izvršitve in razen za stanovanjske namene, prevoz blaga, storitve najema avtomobilov in gostinske storitve;

6. Sporazumi v zvezi s prostočasnimi dejavnostmi, če je v sporazumu posebna določba
naveden je datum ali obdobje izvršitve;

7. Izdelki, izdelani po potrošniških specifikacijah, ki niso montažni
in ki so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali so jasno namenjeni določeni osebi;

8. izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok trajanja;

9. Zaprti izdelki, ki niso primerni zaradi varovanja zdravja ali higiene
vrniti jih je treba, katerih pečat je po dobavi pokvarjen;

10. izdelki, ki jih po dostavi nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;

11. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob zaprtju
sporazum, katerega dobava se lahko izvede šele po 30 dneh in katere dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katerega podjetnik nima vpliva;

12. Zapečateni avdio, video posnetki in računalniška programska oprema, katere pečat je nameščen
dostava je bila prekinjena;

13. Časopisi, revije ali revije, razen naročnin nanje;

14. Dobava digitalnih vsebin, razen na materialnem nosilcu, vendar le, če:

a) se je izvedba začela z izrecnim predhodnim soglasjem;
potrošnik; in

b. potrošnik je izjavil, da s tem izgubi pravico do odstopa.

12. člen - cena

1. V obdobju veljavnosti, navedeni v ponudbi, cene
ponujeni izdelki in / ali storitve se ne povečajo zaradi sprememb cen zaradi sprememb v stopnjah DDV.

2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom lahko podjetnik ponuja izdelke ali storitve z variabilnimi cenami, ki so podvrženi nihanju na finančnem trgu in na katere podjetnik nima vpliva. Povezava z nihanji in dejstvom, da so vse navedene cene ciljne cene, je navedena v ponudbi.

3. Zvišanja cen so samo v 3 mesecih po sklenitvi sporazuma
dovoljeno, če so posledica zakonskih predpisov ali določb.

4. Zvišanja cen od 3 mesecev po sklenitvi dogovora so le
dovoljeno, če je podjetnik to določil in: a. so posledica zakonskih predpisov ali določb; ali b. potrošnik je pooblaščen, da odpove sporazum z dnem, ko začne zvišanje cen začeti veljati.

5. Cene, navedene v paleti izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

Člen 13 - Skladnost s sporazumom in dodatnim jamstvom

1. Podjetnik jamči, da so proizvodi in / ali storitve skladni z
sporazum, specifikacije, navedene v ponudbi, razumne zahteve glede zanesljivosti in / ali uporabnosti ter zakonske določbe in / ali vladni predpisi, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe. Če je dogovorjeno, podjetnik jamči tudi, da je izdelek primeren tudi za običajno uporabo.

2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotovi podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik
nikoli ne omejuje zakonskih pravic in trdi, da lahko potrošnik na podlagi dogovora trdi proti podjetniku, če podjetnik ni izpolnil svojega dela pogodbe.

3. Dodatno jamstvo pomeni vsako podjetniško podjetje, njegovo podjetje
dobavitelj, uvoznik ali proizvajalec, pri katerem potrošniku dodeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo zakonsko zahtevano, če ni izpolnil svojega dela sporazuma.

4. Če se po presoji podjetnika izkaže, da zadevni izdelek ni v skladu z
Izdano garancijo, kot je opisano v prvem odstavku, bo podjetnik v razumnem roku priskrbel primerno rešitev. Podjetnik ima na izbiro bodisi popravilo, zamenjavo ali povračilo predmeta.

5. V primeru zamenjave artikla je potrošnik dolžan izdelek zamenjati
vrniti k podjetniku in prenesti lastništvo na podjetnika.

6. Garancija ne velja, če je do nepravilnosti ali nepravilne uporabe prišlo do napake ali če je Potrošnik ali tretje osebe spremenilo artikel (ali poskusil to storiti) ali če je izdelek uporabljen za namene, za katere ni namenjen predvideno.

7. Brez poseganja v prejšnje garancijske določbe podjetnik ne odgovarja, če ga
napaka je posledica naklepa, hude malomarnosti, krivdnega dejanja, nepravilne uporabe ali nepravilne uporabe Potrošnika.

14. člen - Dostava in izvajanje

1. Podjetnik bo pri prejemu prevzel največjo možno skrb
in pri izvrševanju naročil izdelkov in pri ocenjevanju zahtevkov za opravljanje storitev.

2. Kraj dobave je naslov, ki ga je potrošnik poznal podjetniku
narejen.

3. Ob upoštevanju tega, kar je v zvezi s tem v členu 4 teh splošnih pogojev
trgovec bo sprejel naročila z ustrezno hitrostjo, vendar najpozneje
v 30 dneh, razen če ni bil dogovorjen drugačen dobavni rok. Če je dobava z zamudo ali če naročila ni mogoče ali samo delno izvršiti, bo potrošnik o tem obveščen najpozneje v 30 dneh po oddaji naročila. V tem primeru ima potrošnik pravico odpovedati pogodbo brez stroškov in je upravičen do kakršnega koli nadomestila.

4. Po prenehanju v skladu s prejšnjim odstavkom bo podjetnik plačal znesek, ki ga je potrošnik
mora takoj vrniti.

5. Tveganje za škodo in / ali izgubo izdelkov je na podjetniku
čas dostave potrošniku ali zastopniku, ki je vnaprej določen in o njem obveščen podjetnik, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

15. člen - Trajanje transakcij: trajanje, odpoved in podaljšanje

Odpoved:

1. Potrošnik lahko sklene pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in ki traja
redna dobava izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, prekličete ob vsakem spoštovanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku največ en mesec.

2. Potrošnik lahko sklene pogodbo, ki je bila sklenjena za določeno obdobje in ki velja nanjo
redna dobava izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, prekličete kadar koli do konca določenega trajanja z ustreznim upoštevanjem dogovorjenih pravil o odpovedi in najkasneje en mesec odpovedi.

3. Potrošnik lahko sporazume iz prejšnjih odstavkov:

(a) prekličete ves čas in ni omejeno na odpoved ob določenem času
ali v določenem obdobju;

b. vsaj preklicati na enak način, kot ga je vpisal on;

c. vedno odpovedite z enakim odpovednim rokom, kot ga ima podjetnik zase
po dogovoru.

Razširitev:

4. Sporazum, ki je bil sklenjen za določen čas in ga je treba poravnati
dobave izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev se za določen čas ne sme tiho podaljšati ali obnoviti.

5. V nasprotju s prejšnjim odstavkom je pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas in
ki se razširi na redno pošiljanje dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij, se tiho podaljša za določeno trajanje največ treh mesecev, če lahko potrošnik prekliče ta sporazum na koncu podaljšanja z odpovednim rokom največ en mesec.

6. Sporazum, ki je bil sklenjen za določen čas in ga je treba poravnati
se lahko dobava izdelkov ali storitev tiho podaljša le za nedoločen čas, če lahko potrošnik kadar koli odpove z odpovednim rokom največ en mesec. Odpovedni rok je največ tri mesece, če se sporazum razširi na redno, a manj kot enkrat mesečno pošiljanje dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij.

7. Dogovor z omejenim trajanjem za redno pošiljanje dnevnih časopisov, novic in tedenskih časopisov ter revij (poskusni ali uvodni abonma) se tiho ne nadaljuje in se samodejno konča po poskusnem ali uvodnem obdobju.

Trajanje:

8. Če traja sporazum več kot eno leto, lahko potrošnik po enem letu
kadar koli odpove sporazum z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če razumnost in poštenost ne preprečujeta odpovedi pred iztekom dogovorjenega trajanja.

16. člen - Plačilo

1. Če v sporazumu ali dodatnih pogojih ni drugače določeno,
Znesek, ki ga dolguje potrošnik, mora biti plačan v roku 1 dneva po začetku obdobja ohlajanja ali v obdobju 1 dni po sklenitvi sporazuma, če obdobje ohlajanja ni bilo. V primeru dogovora o opravljanju storitve to obdobje začne teči dan po tem, ko je potrošnik prejel potrditev pogodbe.

2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom lahko potrošnik na splošno
pogoji nikoli niso dolžni plačati vnaprej več kot 50%. Ko je določeno predplačilo, potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic v zvezi z izvedbo ustreznega naročila ali storitev, preden je predplačilo izvedeno.

3. Potrošnik je dolžan odpraviti netočnosti v posredovanih ali določenih plačilnih podatkih
takoj obvestite podjetnika.

4. Če potrošnik svoje plačilne obveznosti ne izpolni pravočasno, to stori po njegovem
podjetnik je opozoril na zamudo pri plačilu in je podjetnik potrošniku odobril 14-dnevno obdobje, da še vedno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, potem ko plačilo ni bilo izvedeno v tem 14-dnevnem roku, zakonski znesek nad zneskom, ki še vedno zapade v plačilo obresti in podjetnik ima pravico zaračunati zunajsodne stroške pobiranja. Ti stroški zbiranja znašajo največ: 15% na neporavnane zneske do 2.500 EUR; 10% za naslednjih 2.500 EUR in 5% za naslednjih 5.000 EUR z najmanj 40 EUR. Podjetnik lahko v korist potrošnika odstopa od navedenih zneskov in odstotkov.

Člen 17 - Pritožbe

1. Podjetnik ima dobro objavljen pritožbeni postopek in
obravnava pritožbo v skladu s tem pritožbenim postopkom.

2. Pritožbe glede izvajanja sporazuma se morajo pojaviti v razumnem roku po datumu
potrošnik je našel pomanjkljivosti, ga je treba v celoti in jasno opisati in predložiti podjetniku.

3. Pritožbe, ki jih vloži podjetnik, se štejejo v roku 14 dni
od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljiv daljši čas obdelave, bo podjetnik v 14 dneh odgovoril s sporočilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.

4. Potrošnik mora podjetniku dati vsaj 4 tedne, da vloži pritožbo
rešiti medsebojna posvetovanja. Po tem obdobju se bo začel spor, ki je predmet postopka za reševanje sporov.

18. člen - Spori

1. Nizozemska zakonodaja se uporablja izključno za sporazume med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji.

19. člen - Dodatne ali drugačne določbe

Dodatne ali odstopajoče določbe teh splošnih pogojev ne smejo škodovati potrošnika in morajo biti zapisane v pisni obliki ali na tak način, da jih je mogoče shraniti na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov.

Naslov II - Poslovanje v podjetju

20. člen - pogodbenice

1. RCG Carp Gear BV, registrirano pri Gospodarski zbornici v Bredi pod številko NL858620194B01 s sedežem v Wouw aan de Bremere 43 (4724 HD), uporabnik teh splošnih pogojev.

2. Dodatne informacije družbe RCG Carp Gear BV: Spletna stran: www.rcgcarpgear.com / Mail:
info@rcgcarpgear.com / Tel: +31 6 800 70 268 / DDV: NL858620194B01

3. kupec: (pravna) oseba, ki deluje pri opravljanju svojega posla ali poklica; (potencialni) kupec blaga ali storitev, ki jih ponuja RCG Carp Gear BV

Člen 21 - Uporabnost

1. Splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo, ponudbo in
sporazum med Uporabnikom in stranko, za katerega je uporabnik razglasil, da so ti pogoji veljavni.

2. Splošni pogoji pogodbenih strank in / ali tretjih oseb veljajo le, če je uporabnik to izrecno sprejel in pisno potrdil.

3. Kupec se lahko zanese le na odstopanje in / ali dodatne pogoje
se opravi, če in v kolikor jih je uporabnik izrecno pisno sprejel.

4. Stranka, s katero je bila pogodba nekoč sklenjena pod trenutnimi pogoji,
se strinja z uporabo teh pogojev za poznejše sporazume med njim in uporabnikom.

5. Kupec z oddajo naročila na www.rcgcarpgear.com navaja, da se strinja
pojdite s temi pogoji.

6. Splošni pogoji so bili pripravljeni v skladu s splošnimi pravili za
(nakup) sporazumov iz knjig 6 in 7 nizozemskega civilnega zakonika.

22. člen - Ponudba in dogovor

1. Vse ponudbe niso obvezne, razen če je v ponudbi navedeno obdobje sprejema. Kotacija ali ponudba poteče, če izdelek, na katerega se ponudba nanaša, medtem ni več na voljo.

2. Uporabnik se ne more držati svojih cen, ponudb ali ponudb
če lahko stranka razumno razume, da ponudbe ali ponudbe ali njihov del vsebujejo očitno napako ali napako.

3. Cene, navedene v ponudbi ali ponudbi, so brez DDV in brez
stroški pošiljanja, razen če ni drugače določeno.

4. Obveznosti dostave ni
del pogodbe za ustrezni del cene, ki je navedena za celoto. Ponudbe ali ponudbe se ne nanašajo samodejno na prihodnja naročila.

5. Sporazum med strankama je sestavljen:

a. Ob naročilu preko spletne trgovine: v trenutku, ko je kupec zaključil postopek naročanja na spletni strani www.rcgcarpgear.com in po tem, ko je potrditveno e-poštno sporočilo, ki ga je poslal uporabnik pogodbe, prispelo v nabiralnik e-poštnega naslova, ki ga je navedel kupec.

b. Za naročila, ki niso prek spletne trgovine: v trenutku, ko sta obe strani podpisali pisno ponudbo, potem ko je RCG Carp Gear BV potrdil ali sprejel pisni sprejem ali ponudbo ali po RCG Carp Gear BV ali tretji osebi v njenem imenu , se je začelo izvajanje.
6. Vsak dogovor z Uporabnikom je sklenjen pod odložnim
pod pogojem, da se kupec na podlagi informacij, ki jih zbere uporabnik, izkaže za dovolj kreditno sposobne.

7. Uporabnik si pridržuje pravico brez obrazložitve
zavrniti naročila / naročila. V takšnem primeru Uporabnik kupcu ne bo odgovoren.

Člen 23 - Izdelki

1. Podatki o sestavi, kakovosti in lastnostih
Izdelki, dobavljeni Uporabniku, so narejeni po najboljših močeh uporabnika, vendar ne predstavljajo nobene garancije.

2. Uporabnik ima pravico ves čas to ugotoviti v svojem mnenju
izdelki, ki izpolnjujejo pogoje, bodo dostavljeni samo v določenih minimalnih količinah

24. člen - Dostava

1. Dostava poteka na navedenem naslovu za dostavo, razen če je druga oblika
je dobava dogovorjena.

2. Pogoj dostave je tovarniško. Za drugačen pogoj dostave je
Na stranko je mogoče vložiti pritožbo samo, če je uporabnik izrecno pisno sprejel.

3. Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, se dobavni roki nikoli ne štejejo za stroge roke. Tudi pri dogovorjenem roku bo uporabnik v neplačilu šele, ko ga bo stranka obvestila o neplačilu in določila razumen rok najmanj 30 dni.

Člen 25 - Višja sila

1. Če uporabnik zaradi višje sile izvaja izvajanje
pogodba zamuja več kot štiri tedne, tako uporabnik kot kupec imata pravico odpovedati pogodbo.

2. Če pride do višje sile, medtem ko je sporazum že delno izveden, lahko uporabnik zahteva plačilo dela pogodbe, ki je že bil izveden.

3. V teh pogojih višja sila pomeni katero koli voljo uporabnika
neodvisna okoliščina, ki trajno ali začasno prepreči izpolnitev sporazuma, in če ta ne vključuje vojne, nevarnosti vojne, izgredov, stavke, vladnih ukrepov, požara, pomanjkanja surovin, napak na strojih, transportnih težav in zamude pri dobavi dobaviteljev Uporabnik.

4. Če uporabnik prekine pogodbo zaradi višje sile
soglasje, ni dolžan Stranki povrniti škode.

26. člen - Garancija in reklamacije

1. Članki, ki jih dobavi uporabnik, izpolnjujejo običajne zahteve glede kakovosti in
standarde, ki jih je mogoče ob normalni uporabi ob dostavi določiti za to.

2. Kupec je dolžan blago takoj pregledati ob dostavi
skladnost glede količine in kakovosti. Če dobavljeno blago ne ustreza skladnosti, dogovorjeni na podlagi dogovora, in zato obstaja napaka, mora kupec o tem obvestiti uporabnika v 48 urah po prejemu dobavljenega uporabnika.

3. Obstoj pomanjkljivosti kupca nikoli ne daje pogodbe
ukiniti ali opustiti plačilo v celoti ali delno. Naročnik nikakor ne more zahtevati nadomestila.

4. Če bo pozneje prijavljena napaka, kupec ne bo upravičen
več za popravilo, zamenjavo ali nadomestilo.

5. Če se po oceni uporabnika izkaže, da zadevni izdelek ni v skladu z
Ob izdani garanciji, kot je opisano v prvem odstavku, bo uporabnik v primernem roku zagotovil primerno rešitev. Uporabnik ima možnost popraviti ali zamenjati ali povrniti izdelek. V primeru zamenjave artikla je kupec dolžan vrniti predmet, ki ga bo zamenjal, uporabniku in ga prenesti na uporabnika.

6. Garancija ne velja, če je napaka nastala zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe
uporabo ali kadar je stranka ali tretje osebe spremenile artikel (ali poskušale to storiti) ali kadar je bil predmet uporabljen za namene, za katere ni namenjen.

7. Če izdelek, ki ga je predložil uporabnik, ne ustreza zaprtemu
soglasja in to štejemo kot napako v smislu uredbe o odgovornosti za izdelke, uporabnik ne odgovarja za kakršno koli posledično škodo.

8. Brez poseganja v prejšnje garancijske določbe uporabnik ne odgovarja, če
napaka je posledica naklepa, hude malomarnosti, krivdnega ravnanja, nepravilne uporabe ali nepravilne uporabe stranke.

Člen 27 - Odgovornost

1. Uporabnik ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki jo povzroči dejstvo, da se je uporabnik skliceval na napačne in / ali nepopolne podatke, ki jih je posredoval ali v imenu stranke.

2. Odgovornost uporabnika je v vsakem primeru omejena na znesek
znesek računa za dobavljeno blago, vsaj do tistega dela naročila, na katerega se nanaša izjava o odgovornosti.

3. Uporabnik nikoli ne odgovarja za posredno škodo, vključno
posledična škoda, izgubljeni dobiček, zamujeni prihranki in škoda zaradi motenj poslovanja.

4. Omejitve odgovornosti iz tega člena ne veljajo, če
škoda je posledica namer ali velike malomarnosti s strani uporabnika.

Člen 28 - Začasna ustavitev / prenehanje

1. Brez poseganja v konec zgoraj omenjenih primerov, Uporabnik, če je stranka
pravica ne izpolni svojih obveznosti, pravice, da začasno odloži izvajanje pogodbe za največ tri mesece brez obvestila o neplačilu in pravnega posredovanja ali da ga razveljavi v celoti ali delno, ne da bi bil uporabnik dolžan plačati kakršno koli odškodnino. in brez poseganja v nadaljnje pravice uporabnika.

2. Pravica uporabnika do ustavitve ali popolne ali delne ukinitve
velja tudi, kadar obstaja resen dvom, ali je kupec sposoben izpolniti pogodbene obveznosti do Uporabnika, pa tudi v primeru stečaja, začasne prekinitve plačila, likvidacije, prenosa poslovanja odjemalca in nadalje v primeru zasega blaga od kupca ali je stranka postavljena pod skrbništvo ali drugače izgubi moč razpolaganja s svojimi sredstvi ali njihovimi deli.

3. Stranka je pooblaščena samo, da začasno prekine obveznost, ki izhaja iz njega. Možnost prekinitve sporazuma med uporabnikom in stranko na podlagi člena 6: 265 nizozemskega civilnega zakonika je izključena.

Člen 29 - Višja sila

1. Uporabnik ni dolžan izpolnjevati nobenih obveznosti do stranke
če je to preprečeno zaradi okoliščin, ki niso posledica krivde, niti ne zaradi zakona, pravnega akta ali splošno sprejetih prepričanj.

2. Višjo silo razumemo v teh splošnih pogojih in poleg tega
v tem smislu zakon in sodna praksa vključujeta vse zunanje, predvidene ali nepredvidene vzroke, na katere uporabnik ne more vplivati. Vendar uporabnik ne more izpolniti svojih obveznosti. Stavke v poslovanju uporabnika ali vključenih tretjih oseb. Uporabnik ima pravico uveljavljati tudi višjo silo, če okoliščine, ki preprečujejo (nadaljnjo) izpolnitev pogodbe, nastopijo potem, ko bi moral uporabnik izpolniti svojo obveznost.

30. člen - Plačilo

1. Plačilo je treba izvesti v 14 dneh od datuma računa brez odbitka oz
poravnava. Kupec je v primeru zamude pri plačilu neplačan, ne da bi moral uporabnik predhodno obvestiti o neplačilu.

2. Prvo naročilo nove stranke opravi s predplačilom.

3. Uporabnik je ves čas in ne glede na dogovorjene pogoje plačila
pravico kupca zavezati, da zagotovi varščino za plačilo zneskov, ki jih mora plačati Uporabniku po tej pogodbi.

4. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan v celoti povrniti tako zunajsodne kot sodne stroške izterjave. Stroški zunajsodne izterjave znašajo 15% glavnice z obrestmi, najmanj 40 EUR.

5. Plačila, ki jih opravi stranka, se najprej poravnajo s katerim koli
zapadle obresti in stroški, nato pa zapadli računi, ki so bili najpozneje zapadli.

31. člen - intelektualna lastnina

1. Uporabnik si pridržuje pravice in pooblastila, ki mu pripadajo na podlagi Zakona o avtorskih pravicah in drugih intelektualnih zakonov in predpisov.

32. člen - Pravo, ki se uporablja

1. Nizozemska zakonodaja se uporablja izključno za vsa pravna razmerja, katerih stranka je uporabnik, tudi če je obveznost v celoti ali delno izvršena v tujini ali če je tam ustanovljena stranka, ki je vpletena v pravno razmerje. Uporaba Dunajske konvencije o prodaji je izključena.

2. V primeru, da iz spora izhaja sporazum med strankama, ima izključno pristojno sodišče nad okrožjem, v katerem je občina Roosendaal.

3. Pogodbenice se bodo na sodišča pritožile šele, ko bodo dosegle omejitev
spor reševal v medsebojnem posvetovanju.

Priloga I: Obrazec za umik

Obrazec za odpoved

(izpolnite in vrnite ta obrazec samo, če želite odstopiti od pogodbe)

Za: RCG Carp Gear BV Bremere 43, 4724 HD Wouw / info@rcgcarpgear.com

I / Mi * vas obveščamo, da se strinjamo s prodajo naslednjih izdelkov: [opis izdelka] * dobava naslednje digitalne vsebine: [oznaka digitalne vsebine] * delovanje naslednja storitev: [storitev imenovanja] *, preklicana / preklicana *

Naročeno * * prejeto * [datum naročila s storitvami ali prejem z izdelki] [Ime (-e) potrošnika] [Naslov (-i) potrošnika] [Podpisi (-i) potrošnikov] (samo, če je ta obrazec predložen na papirju)

* Izbrišite tisto, kar ne velja, ali vnesite, kar velja.