Splošni pogoji RCG Carp Gear BV

 

Člen 1 - Uporaba splošnih pogojev

 

 1. Ti splošni pogoji so sestavljeni iz dveh ločenih naslovov. Glede na zmogljivosti stranke, odjemalca ali poslovnega odjemalca se uporablja naslov I oziroma naslov II. Zato je treba te naslove uporabljati strogo ločeno.
 1. Naslov I (členi 2 do 19) se uporablja za pogodbeno razmerje, kot je opisano v čl. 4 od RCG Carp Gear BV s potrošniki.
 1. Naslov II (členi 20 do 32) se uporablja za pogodbeno razmerje, kot je opisano v čl. 21 podjetja RCG Carp Gear BV s poslovnimi strankami.
 1. Posebni pogoji veljajo za Evion li-ionske baterije in dodatke, ki so priloženi priloženemu priročniku. Ti veljajo za naslov I in naslov teh splošnih pogojev.

 

Naslov I - Poslovanje potrošnikom

Člen 2 - Opredelitve

V teh pogojih se uporabljajo naslednje opredelitve:

 

 1. Dodatni dogovor: sporazum, po katerem potrošnik pridobi izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve v zvezi s sporazumom na daljavo in ta blago, digitalno vsebino in / ali storitve dobavi podjetnik ali tretja oseba na podlagi sporazuma med to tretjo osebo in podjetnik;
 1. Čas odseva: obdobje, v katerem lahko potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa od pogodbe;
 2. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 3. Adijo: koledarski dan;
 4. Digitalna vsebina: podatki, izdelani in posredovani v digitalni obliki;
 5. Trajanje sporazuma: sporazum, ki se razširi na redno dostavo blaga, storitev in / ali digitalne vsebine v določenem obdobju;
 1. Trajnostni nosilec podatkov: katera koli naprava - vključno z e-pošto -, ki potrošniku ali trgovcu omogoča, da osebno naslovi informacije, ki so naslovljene nanj, na način, ki ga bodo lahko v prihodnje posvetovali ali uporabljali za obdobje, ki je prilagojeno namenu, za katerega informacije so namenjene in omogočajo nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
 1. Pravica do odstopa: možnost, da potrošnik odpove sporazum o razdalji v obdobju ohlajanja;
 2. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki potrošnikom na daljavo ponuja izdelke, (dostop do) digitalne vsebine in / ali storitev;
 3. Pogodba na daljavo: sporazum, ki ga skleneta podjetnik in potrošnik v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev na daljavo, pri čemer se do sklenitve pogodbe izključno ali sočasno uporablja ena ali enaka uporaba ali več komunikacijskih tehnik na daljavo;
 1. Obrazec za odpoved: obrazec za umik evropskega modela iz Dodatka I teh pogojev. Priloge I ni treba dati na voljo, če potrošnik nima pravice do odstopa od svojega naročila;
 1. Tehnologija za daljinsko komunikacijo: pomeni, da jih je mogoče uporabiti za sklenitev sporazuma, ne da bi potrošnik in trgovec istočasno morali biti na istem mestu.

 

3. člen - identiteta podjetnika

 

RCG Carp Gear BV

 

Naslov podjetja: Bremere 43, 4724 HD Wouw;

Obiskovalni naslov: Hazeldonk 6252-6254, 4836 LG Breda;

Telefonska številka: +31680070268

E-poštni naslov: info@rcgcarpgear.com

Številka gospodarske zbornice: 71201033

Identifikacijska številka za DDV: NL858620194B01

 

Člen 4 - Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za vsako pogodbo na daljavo, sklenjeno med podjetnikom in potrošnikom.
 1. Pred sklenitvijo sporazuma na daljavo je besedilo teh splošnih pogojev na voljo potrošnikom. Če to ni smiselno, bo podjetnik pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si lahko podjetnik ogleda splošne pogoje in da jih bo na zahtevo potrošnika čim prej poslal brezplačno.
 1. Če je pogodba na daljavo sklenjena v elektronski obliki, v nasprotju s prejšnjim odstavkom in preden je sklenjena pogodba na daljavo, je lahko besedilo teh splošnih pogojev potrošniku na voljo v elektronski obliki, tako da lahko potrošnik lahko na enostaven način shranite na trajen nosilec podatkov. Če to ni smiselno, bo to navedeno pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, kjer se splošni pogoji lahko berejo v elektronski obliki in da bodo na zahtevo potrošnika brezplačno poslani elektronsko ali drugače.
 1. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo posebni pogoji izdelka ali storitve, se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek, v primeru nasprotujočih si pogojev pa se lahko potrošnik vedno sklicuje na veljavno določbo, ki je zanj najugodnejša .

 

Člen 5 - Ponudba

 1. Če ima ponudba omejeno trajanje ali zanjo veljajo pogoji, bo to v ponudbi izrecno navedeno.
 2. Ponudba vsebuje popoln in točen opis ponujenih izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik pravilno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so to resnične predstavitve ponujenih izdelkov, storitev in / ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali napake v ponudbi podjetnika ne zavezujejo.
 1. Vsaka ponudba vsebuje takšne podatke, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe.

 

6. člen - Sporazum

 

 1. Za sporazum veljajo določbe odstavka 4, sklenjene v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolnjuje ustrezne pogoje.
 1. Če je potrošnik ponudbo sprejel v elektronski obliki, bo podjetnik takoj potrdil prejem sprejetja ponudbe v elektronski obliki. Dokler podjetnik ne potrdi prejema tega prevzema, lahko potrošnik sporazumno odpove.
 2. Če bo sporazum sklenjen v elektronski obliki, bo podjetnik sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev elektronskega prenosa podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik elektronsko plača, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 1. Podjetnik se lahko - v okviru zakona - seznani, ali lahko potrošnik izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi o vseh tistih dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za zanesljivo sklenitev sporazuma na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene sporazuma, je upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo ali priložiti posebne pogoje za izvajanje.
 2. Podjetnik bo potrošniku najpozneje ob dostavi izdelka, storitve ali digitalne vsebine poslal pisne podatke ali na tak način, da jih lahko potrošnik shrani na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov:
  1. obisk naslova podjetja podjetnika, kamor se lahko potrošnik odpravi s pritožbami;
  2. pogoje, pod katerimi in način, kako lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, ali jasno izjavo glede izključitve pravice do odstopa od pogodbe;
 1. informacije o garancijah in obstoječi storitvi po nakupu;
 2. cena, vključno z vsemi davki izdelka, storitve ali digitalne vsebine; po potrebi stroški dostave; in način plačila, dostave ali izvajanja sporazuma na daljavo;
 1. zahteve za odpoved sporazuma, če sporazum traja več kot eno leto ali je nedoločen;
 1. če ima potrošnik pravico do odstopa, vzorec za odstop od pogodbe.
 1. V primeru razširjene transakcije določba v prejšnjem odstavku velja samo za prvo dobavo.

 

Člen 7 - Pravica do odstopa od pogodbe

Za izdelke:

 

 1. Potrošnik lahko odpove pogodbo o nakupu izdelka med vsaj 14 dni ohlajevalnega obdobja, ne da bi navajal razloge. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne zavezuje, da navede svoje razloge.
 1. Obdobje ohlajanja iz odstavka 1 začne teči dan po tem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je vnaprej določil potrošnik, ki ni prevoznik, izdelek prejel ali:
 1. če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: na dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel zadnji izdelek. Podjetnik lahko, če je potrošnika pred postopkom naročila jasno obvestil, zavrne naročilo za več izdelkov z različnim rokom dobave.
 2. če dobava izdelka obsega več pošiljk ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel zadnjo pošiljko ali del;
 1. za sporazume o redni dobavi izdelkov v določenem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel prvi izdelek.

Za storitve in digitalno vsebino, ki ni na voljo na oprijemljivem mediju:

 1. Potrošnik lahko odpove pogodbo o storitvi in pogodbo o dobavi digitalnih vsebin, ki niso bile dobavljene na oprijemljivem nosilcu vsaj 14 dni brez obrazložitve. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne zavezuje, da navede svoje razloge.
 2. Obdobje za razmislek iz odstavka 3 začne teči dan po sklenitvi sporazuma.

Podaljšana doba za zamrznitev izdelkov, storitev in digitalne vsebine, ki niso bile dobavljene na oprijemljivem nosilcu, če o pravici do odstopa ni obveščena:

 1. Če podjetnik potrošniku ni posredoval zakonsko zahtevanih podatkov o pravici do odstopa ali vzorčnem obrazcu za odstop, se obdobje ohlajanja konča dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja ohlajanja, določenega v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.
 1. Če je podjetnik potrošniku posredoval podatke iz prejšnjega odstavka v dvanajstih mesecih od začetka datuma prvotnega obdobja ohlajanja, obdobje ohlajanja poteče 14 dni po dnevu, ko je potrošnik prejel te podatke.

 

8. člen - Obveznosti potrošnika v obdobju ohlajanja

 

 1. V obdobju ohlajanja bo potrošnik z izdelkom in embalažo ravnal previdno. Izdelek bo razpakiral ali uporabil le v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Osnovno načelo pri tem je, da lahko potrošnik z izdelkom ravna in pregleduje le tako, kot bi mu lahko dovolili v trgovini.
 2. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je rezultat načina ravnanja z izdelkom, ki presega dovoljeno v odstavku 1.
 3. Potrošnik ne odgovarja za znižanje vrednosti izdelka, če mu podjetnik pred ali ob sklenitvi pogodbe ni posredoval vseh zakonsko zahtevanih podatkov o pravici do odstopa od pogodbe.

 

9. člen - Uresničevanje pravice do odstopa s strani potrošnika in njegovih stroškov

 

 1. Če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa, mora o tem v roku odstopanja podjetniku sporočiti podjetnika z obrazcem za odstop od pogodbe ali na drug nedvoumen način.
 1. Potrošnik najhitreje, vendar v 14 dneh od dneva po obvestilu iz prvega odstavka, vrne izdelek ali ga preda podjetniku (zastopniku). To ni potrebno, če je podjetnik ponudil, da izdelek sam nabere. Potrošnik je v vsakem primeru spoštoval obdobje vračila, če izdelek vrne pred iztekom obdobja hlajenja.
 1. Potrošnik izdelek vrne z vsemi dobavljenimi dodatki, če je to razumno mogoče v prvotnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili, ki jih ponuja podjetnik.
 1. Potrošnik nosi tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno izvrševanje pravice do odstopa.
 2. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka. Če podjetnik ni sporočil, da mora potrošnik te stroške nositi, ali če podjetnik nakaže, da stroške sam nosi, mu potrošnik stroškov za vračilo ni dolžan poravnati.
 1. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za popolno ali delno dostavo digitalnih vsebin, ki niso dobavljene na materialnem nosilcu, če:

 

 1. pred dostavo ni izrecno soglašal, da bo začel izpolnjevati sporazum pred koncem obdobja za razmislek;
 2. ni priznal, da je pri odobritvi dovoljenja izgubil pravico do odstopa; ali c. podjetnik te izjave potrošnika ni potrdil.

 

 1. Če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa, se vsi dodatni sporazumi pravno razveljavijo.

 

10. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa

 

 1. Če trgovec potrošniku omogoči elektronski umik, bo takoj po prejemu tega obvestila poslal potrditev prejema.

 

 1. Podjetnik povrne vsa plačila, ki jih je potrošnik opravil, vključno z vsemi stroški dostave, ki jih podjetnik zaračuna za vrnjeni izdelek, in to brez odlašanja, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odstopu. Razen če podjetnik ne ponudi, da izdelek sam prevzame, lahko počaka, da se mu povrne, dokler izdelka ne prejme ali dokler potrošnik ne dokaže, da je izdelek poslal nazaj, kar koli je prej.
 2. Podjetnik uporablja isti način plačila, kot ga je potrošnik uporabil za povračilo, razen če potrošnik pristane na drugačen način. Povračilo je za potrošnika brezplačno.

 

 1. Če se je potrošnik odločil za dražji način dostave od najcenejše standardne dostave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražjo metodo.

 

11. člen - Izključitev pravice do odstopa

 

Podjetnik lahko iz pravice do odstopa odvzame naslednje izdelke in storitve, vendar le, če je podjetnik to jasno navedel v ponudbi, vsaj pravočasno za sklenitev pogodbe:

 

 1. Izdelki ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katerega podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;

 

 1. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. Javna dražba pomeni prodajni način, pri katerem podjetnik izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve podjetnik ponuja potrošniku, ki je prisoten osebno ali mu je dana možnost, da je na dražbi prisoten osebno, pod vodstvom dražitelja in v katerem izbrani ponudnik je dolžan kupiti izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve;

 

 1. Pogodbe o storitvah po popolni izvedbi storitve, vendar le, če:

 

 1. izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
 2. potrošnik je izjavil, da izgubi pravico do odstopa, ko podjetnik sporazum v celoti izvede;

 

 1. Paketno potovanje iz člena 7: 500 nizozemskega civilnega zakonika in sporazumi o potniškem prevozu;

 

 1. Naročila storitev za zagotavljanje nastanitve, če je v pogodbi določen določen datum ali obdobje izvajanja, razen za stanovanjske namene, prevoz blaga, storitve najema avtomobilov in gostinske storitve;

 

 1. Sporazumi v zvezi s prostočasnimi dejavnostmi, če je v sporazumu določen določen datum ali obdobje izvajanja;
 2. Izdelki, izdelani po potrošniških specifikacijah, ki niso montažni in so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali so jasno namenjeni določeni osebi;

 

 1. Izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok trajanja;
 2. Zaprti izdelki, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene niso primerni za vrnitev in katerih pečat je bil po dobavi pretrgan;
 3. Izdelki, ki se po dostavi nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;
 4. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi sporazuma, vendar je njihova dobava mogoča šele po 30 dneh, katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katere podjetnik nima vpliva;

 

 1. Zapečateni avdio, video posnetki in računalniška programska oprema, katerih pečat je po dobavi pokvarjen;
 2. Časopisi, revije ali revije, razen naročnin nanje;
 3. Dostava digitalnih vsebin, razen na materialnem nosilcu, vendar le, če:

 

 1. izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in

 

 1. potrošnik je izjavil, da s tem izgubi pravico do odstopa.

 

12. člen - cena

 

 1. V času veljavnosti, navedeni v ponudbi, cene ponujenih izdelkov in / ali storitev se ne zvišajo, razen sprememb cen zaradi sprememb stopenj DDV.

 

 1. V nasprotju s prejšnjim odstavkom lahko podjetnik ponuja izdelke ali storitve z variabilnimi cenami, ki so podvrženi nihanju na finančnem trgu in na katere podjetnik nima vpliva. Povezava z nihanji in dejstvom, da so vse navedene cene ciljne cene, je navedena v ponudbi.

 

 1. Zvišanja cen v 3 mesecih po sklenitvi sporazuma so dovoljena le, če so posledica zakonskih predpisov ali določb.
 2. Zvišanje cen od 3 mesecev po sklenitvi dogovora je dovoljeno le, če je podjetnik to določil in:
  1. so posledica zakonskih predpisov ali določb; ali
  2. potrošnik je pooblaščen, da odpove sporazum z dnem, ko začne zvišanje cen začeti veljati.
 3. Cene, navedene v paleti izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

 

Člen 13 - Skladnost s sporazumom in dodatnim jamstvom

 

 1. Podjetnik jamči, da so izdelki in / ali storitve skladni s sporazumom, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, razumnimi zahtevami glede trdnosti in / ali uporabnosti ter zakonskimi določbami, ki so veljale na dan sklenitve pogodbe in / ali vladni predpisi. Če je dogovorjeno, podjetnik jamči tudi, da je izdelek primeren tudi za običajno uporabo.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga da trgovec, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje zakonskih pravic in trdi, da lahko potrošnik na podlagi sporazuma trdi proti trgovcu, če trgovec ni izpolnil svojega dela sporazuma.
 3. Pod dodatno garancijo se šteje vsakršna zaveza podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, pri katerem potrošniku dodeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo zakonsko zahtevano, če ne izpolni svojega dela sporazuma. .

 

 1. Če se po oceni podjetnika izkaže, da zadevni izdelek ne izpolnjuje izdanega jamstva, kot je opisano v prvem odstavku, bo podjetnik v razumnem roku zagotovil primerno rešitev. Podjetnik ima na izbiro bodisi popravilo, zamenjavo ali povračilo predmeta.

 

 1. V primeru zamenjave artikla je potrošnik dolžan vrniti nadomeščeno blago podjetniku in ga prenesti na podjetnika.
 2. Garancija ne velja, če je napako povzročil nepravilna ali nepravilna uporaba ali če je Potrošnik ali tretje osebe spremenile artikel (ali poskušale to storiti) ali če je izdelek uporabljen za namene, za katere ni namenjen. .

 

 1. Brez poseganja v prejšnje garancijske določbe podjetnik ne odgovarja, če je napaka posledica naklepa, hude malomarnosti, krivdnega ravnanja, nepravilne uporabe ali nepravilne uporabe potrošnika.

 

14. člen - Dostava in izvajanje

 

 1. Podjetnik bo pri prejemanju in izvajanju naročil za izdelke ter pri ocenjevanju vlog za opravljanje storitev skrbel za največjo možno mero.

 

 1. Kraj dobave je naslov, ki ga je potrošnik seznanil s podjetnikom.
 2. Ob upoštevanju tega, kar je v zvezi s tem navedeno v 4. členu teh splošnih pogojev, bo podjetnik sprejel sprejeta naročila z ustrezno hitrostjo, vendar najpozneje

 

v 30 dneh, razen če ni bil dogovorjen drugačen dobavni rok. Če je dobava z zamudo ali če naročila ni mogoče ali samo delno izvršiti, bo potrošnik o tem obveščen najpozneje v 30 dneh po oddaji naročila. V tem primeru ima potrošnik pravico odpovedati pogodbo brez stroškov in je upravičen do kakršnega koli nadomestila.

 

 1. Po prenehanju v skladu s prejšnjim odstavkom bo podjetnik takoj vrnil znesek, ki ga je potrošnik plačal.
 2. Tveganje za škodo in / ali izgubo izdelkov nosi podjetnik do trenutka, ko je potrošniku ali predstavniku vnaprej določen in o njem obveščen, če se izrecno ne dogovori drugače.

 

15. člen - Trajanje transakcij: trajanje, odpoved in podaljšanje

 

Odpoved:

 

 1. Potrošnik lahko kadar koli prekliče pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in ki se nanaša na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev ob ustreznem spoštovanju dogovorjenih pravil o odpovedi in največ v enem mesecu odpovednega roka.

 

 1. Potrošnik lahko kadar koli odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za določeno obdobje in ki se razširi na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev ob ustreznem spoštovanju dogovorjenih pravil o odpovedi in najmanj odpovednega roka. največ en mesec

 

 1. Potrošnik lahko sporazume iz prejšnjih odstavkov:
  1. preklicati kadar koli in ni omejena na odpoved ob določenem času ali v določenem obdobju;
  2. vsaj preklicati na enak način, kot ga je vpisal on;
  3. vedno odpovedite z enakim odpovednim rokom, kot ga je določil podjetnik.

 

Razširitev:

 

 1. Sporazuma, ki je bil sklenjen za določen čas in ki se nanaša na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče tiho podaljšati ali podaljšati za določeno obdobje.

 

 1. Z odstopanjem od prejšnjega odstavka se lahko pogodba, ki je bila sklenjena za določeno obdobje in ki se nanaša na redno dostavo dnevnih, tedenskih in tedenskih časopisov in revij, tiho podaljša za določeno trajanje največ treh mesecev, če potrošnik sklene to podaljšano pogodbo proti lahko podaljša odpoved z odpovednim rokom največ en mesec.

 

 1. Pogodba, ki je bila sklenjena za določeno obdobje in se nanaša na redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko tiho podaljša le za nedoločen čas, če lahko potrošnik kadar koli odpove z odpovednim rokom največ en mesec. Odpovedni rok je največ tri mesece, če se sporazum razširi na redno, a manj kot enkrat mesečno pošiljanje dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij.

 

 1. Pogodba z omejenim trajanjem rednega uvajanja dnevnih časopisov, novic in tednikov ter revij (poskusna ali uvodna naročnina) se tiho ne nadaljuje in se samodejno konča po poskusnem ali uvodnem obdobju.

 

Trajanje:

 

 1. Če traja sporazum več kot eno leto, lahko potrošnik odpove sporazum kadar koli po enem letu z odpovednim rokom največ enega meseca, razen če razumnost in poštenost ne izključujeta odpovedi pred koncem dogovorjenega trajanja.

 

16. člen - Plačilo

 

 1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni drugače določeno, je treba zneske, ki jih dolguje potrošnik, plačati v roku 1 dneva po začetku obdobja za razmislek ali če v roku enega dne po sklenitvi sporazuma ni obdobja za razmislek. V primeru dogovora o opravljanju storitve to obdobje začne teči dan po tem, ko je potrošnik prejel potrditev pogodbe.
 2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom splošni pogoji lahko potrošnika nikoli ne zavežejo, da plača več kot 50% vnaprej. Ko je določeno predplačilo, potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic v zvezi z izvedbo ustreznega naročila ali storitev, preden je predplačilo izvedeno.

 

 1. Potrošnik je dolžan podjetniku takoj sporočiti netočnosti v podatkih o plačilu, ki jih posreduje ali določi.

 

 1. Če potrošnik svoje plačilne obveznosti ne izpolni pravočasno, je to po tem, ko je podjetnik seznanjen s poznim plačilom in je podjetnik potrošniku odobril 14-dnevno obdobje, da še vedno izpolni svoje plačilne obveznosti, po Če v tem 14-dnevnem roku ne plača, dolgujete zakonske obresti na še zapadli znesek in podjetnik ima pravico zaračunati zunajsodne stroške pobiranja, ki jih je imel. Ti stroški zbiranja znašajo največ: 15% na neporavnane zneske do 2.500 EUR; 10% na naslednji €

 

2.500 € in 5% za naslednjih 5.000 € z najmanj 40 €. Podjetnik lahko v korist potrošnika odstopa od navedenih zneskov in odstotkov.

 

Člen 17 - Pritožbe

 

 1. Podjetnik ima pritožbe z velikim številom javnosti in obravnava pritožbe po tem postopku.
 2. Pritožbe glede izvajanja sporazuma morajo biti podjetniku v razumnem roku predložene in jasno opisane, ko potrošnik ugotovi pomanjkljivosti.

 

 1. Na pritožbe, poslane podjetniku, bomo odgovorili v roku 14 dni od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljiv daljši čas obdelave, bo podjetnik v 14 dneh odgovoril s sporočilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.

 

 1. Potrošnik mora podjetniku dati vsaj 4 tedne, da reši pritožbo v medsebojnem posvetovanju. Po tem obdobju se bo začel spor, ki je predmet postopka za reševanje sporov.

 

18. člen - Spori

 

 1. Sporazume med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemska zakonodaja.

 

19. člen - Dodatne ali drugačne določbe

 

Dodatne ali odstopajoče določbe teh splošnih pogojev ne smejo škodovati potrošnika in morajo biti zapisane v pisni obliki ali na tak način, da jih je mogoče shraniti na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov.

 

Naslov II - Poslovanje v podjetju

 

20. člen - pogodbenice

 

 

 1. RCG Carp Gear BV, registriran pri Gospodarski zbornici v Bredi pod številko NL858620194B01, s sedežem v Wouw aan de Bremere 43 (4724 HD), uporabnik teh splošnih pogojev.

 

 1. Dodatne informacije RCG Carp Gear BV: Spletna stran: rcgcarpgear.com / Mail:

info@rcgcarpgear.com / Tel: +31 6 800 70 268 / DDV: NL858620194B01

 1. Stranka: (pravna) oseba, ki deluje pri opravljanju svojega posla ali poklica; (potencialni) kupec blaga ali storitev, ki jih ponuja RCG Carp Gear BV

 

Člen 21 - Uporabnost

 

 1. Splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo, ponudbo in dogovor med Uporabnikom in stranko, za katerega je uporabnik razglasil, da so ti pogoji veljavni.

 

 1. Splošni pogoji pogodbenih strank in / ali tretjih oseb veljajo le, če je uporabnik to izrecno sprejel in pisno potrdil.

 

 1. Stranka se lahko sklicuje na odstopanje in / ali dodatne določbe le, če in v kolikor jih je uporabnik izrecno pisno sprejel.

 

 1. Naročnik, s katerim so sklenjeni pogoji in pogoji, se strinja z uporabo teh pogojev za naknadne sporazume med njim in uporabnikom.

 

 1. Kupec z oddajo naročila na www.rcgcarpgear.com potrdi, da se strinja s temi pogoji.
 2. Splošni pogoji so bili sestavljeni v skladu s splošnimi pravili za (nakupne) sporazume iz knjig 6 in 7 nizozemskega civilnega zakonika.

 

22. člen - Ponudba in dogovor

 

 1. Vse ponudbe so brez obveznosti, razen če je v ponudbi navedeno obdobje sprejema. Kotacija ali ponudba poteče, če izdelek, na katerega se ponudba nanaša, medtem ni več na voljo.
 2. Uporabnik se ne more držati svojih cen, ponudb ali ponudb, če lahko stranka razumljivo razume, da ponudbe ali ponudbe ali njihov del vsebujejo očitno napako ali napako.

 

 1. Cene, navedene v ponudbi ali ponudbi, so brez DDV in brez stroškov pošiljanja, razen če ni navedeno drugače.

 

 1. S sestavljeno ponudbo ni nobene obveznosti, da bi del naročila dostavil za ustrezen del celotne navedene cene. Ponudbe ali ponudbe se ne nanašajo samodejno na prihodnja naročila.
 2. Dogovor med strankama je sestavljen:

 

 1. Pri naročilu preko spletne trgovine: v trenutku, ko je kupec pravilno opravil postopek naročila na spletnem mestu rcgcarpgear.com in po potrditvenem e-poštnem sporočilu pogodbe, ki ga je poslal uporabnik, prispe v nabiralnik e-poštnega naslova, ki ga navede stranka.
 2. Za naročila, ki niso prek spletne trgovine: v trenutku, ko sta obe strani podpisali pisno ponudbo, potem ko je RCG Carp Gear BV potrdil ali sprejel pisni sprejem ali ponudbo ali po RCG Carp Gear BV ali tretji osebi v njenem imenu , se je začelo izvajanje.

 

 1. Vsak dogovor z Uporabnikom je sklenjen pod odložilnim pogojem, da se zdi, da je Kupec na podlagi informacij, ki jih zbere uporabnik, dovolj kreditno sposoben.

 

 1. Uporabnik si pridržuje pravico zavrniti naročila brez obrazložitve. V takšnem primeru Uporabnik kupcu ne bo odgovoren.

 

Člen 23 - Izdelki

 

 1. Podatki o sestavi, kakovosti in lastnostih izdelkov, ki jih zagotavlja uporabnik, najbolje znajo uporabnika, vendar ne predstavljajo nobene garancije.

 

 1. Uporabnik ima pravico ves čas ugotoviti, da bodo po njegovem mnenju izdelki, ki so upravičeni do tega, dostavljeni le v določenih minimalnih količinah.

 

24. člen - Dostava

 

 1. Dostava poteka na navedenem naslovu za dostavo, razen če ni dogovorjena drugačna oblika dostave.

 

 1. Pogoj dostave je tovarniško. Naročnik se lahko sklicuje na drugačen pogoj dostave le, če in v kolikor je uporabnik to izrecno pisno sprejel.
 2. Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, se dobavni roki nikoli ne štejejo za roke. Tudi pri dogovorjenem roku bo uporabnik v neplačilu šele, ko ga bo stranka obvestila o neplačilu in določila razumen rok najmanj 30 dni.

 

Člen 25 - Višja sila

 

 1. Če se izvajanje pogodbe zaradi višje sile uporabnika zavleče za več kot štiri tedne, lahko tako uporabnik kot kupec odpovesta pogodbo.

 

 1. Če pride do višje sile, medtem ko je sporazum že delno izveden, lahko uporabnik zahteva plačilo dela pogodbe, ki je že bil izveden.
 2. V teh pogojih se šteje, da višja sila pomeni vsako okoliščino, neodvisno od volje Uporabnika, ki trajno ali začasno prepreči izpolnitev sporazuma, pa tudi, če to ne vključuje vojne, nevarnosti vojne, nemirov, stavke, vladnih ukrepov, požara, pomanjkanja surovin , okvare na strojih, transportne težave in zamuda dobaviteljev s strani dobavitelja.

 

 1. Če Uporabnik pogodbo prekine zaradi višje sile, kupcu ni dolžan povrniti škode.

 

26. člen - Garancija in reklamacije

 

 1. Izdelki, ki jih priskrbi uporabnik, izpolnjujejo običajne zahteve glede kakovosti in standarde, ki jih lahko ob normalni uporabi zanje nastavite ob dostavi.

 

 1. Kupec je dolžan blago takoj po dobavi preveriti glede skladnosti glede količine in kakovosti. Če dobavljeno blago ne ustreza skladnosti, dogovorjeni na podlagi dogovora, in zato obstaja napaka, mora kupec o tem obvestiti uporabnika v 48 urah po prejemu dobavljenega uporabnika.

 

 1. Obstoj pomanjkljivosti kupcu nikoli ne daje pravice, da odpove pogodbo ali izpusti plačilo v celoti ali delno. Naročnik nikakor ne more zahtevati nadomestila.

 

 1. Če naknadno sporoči napako, kupec ne bo več upravičen do popravila, zamenjave ali odškodnine.

 

 1. Če se po oceni uporabnika izkaže, da zadevni izdelek ne izpolnjuje izdane garancije, kot je opisano v prvem odstavku, bo uporabnik v primernem roku zagotovil primerno rešitev. Uporabnik ima možnost popraviti ali zamenjati ali povrniti izdelek. V primeru zamenjave artikla je kupec dolžan vrniti predmet, ki ga bo zamenjal, uporabniku in ga prenesti na uporabnika.

 

 1. Garancija ne velja, če je do napake prišlo zaradi neprimerne ali neprimerne uporabe ali če je stranka ali tretje osebe na artiklu spremenila izdelek (ali je bil to storjen), ali če je bil izdelek uporabljen za namene, za katere ni namenjen. .
 2. Če izdelek, ki ga priskrbi uporabnik, ne ustreza sklenjeni pogodbi in se to šteje za napako v smislu Pravil o odgovornosti za izdelke, uporabnik ne odgovarja za kakršno koli posledično škodo.
 3. Brez poseganja v prejšnje garancijske določbe, uporabnik ne odgovarja, če je napaka posledica naklepa, hude malomarnosti, krivde, nepravilne uporabe ali neustrezne uporabe stranke.

 

Člen 27 - Odgovornost

 

 1. Uporabnik ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki jo je povzročil uporabnik, pri čemer se opira na napačne in / ali nepopolne podatke, ki jih posreduje ali v imenu stranke.
 2. Odgovornost Uporabnika je v vsakem primeru omejena na znesek zneska na računu dobavljenega blaga, vsaj na tisti del naročila, na katerega se nanaša izjava o odgovornosti.

 

 1. Uporabnik nikoli ne odgovarja za posredno škodo, vključno s posledično škodo, izgubljenim dobičkom, zgrešenim prihrankom in škodo zaradi motenj poslovanja.
 2. Omejitve odgovornosti iz tega člena ne veljajo, če je škoda nastala zaradi naklepne ali velike malomarnosti s strani uporabnika.

 

Člen 28 - Začasna ustavitev / prenehanje

 

 1. Brez poseganja v zgoraj omenjene primere ima Uporabnik, če kupec krivdno krši svoje obveznosti, pravico, da začasno odloži izvajanje pogodbe za največ tri mesece brez obvestila o neplačilu in pravnem posredovanju ali da ga razveljavi v celoti ali delno, ne da bi uporabnik odgovarjal za kakršno koli odškodnino. in brez poseganja v nadaljnje pravice uporabnika.

 

 1. Pravica uporabnika do prekinitve ali do popolne ali delne prenehanja velja tudi, kadar obstaja resen dvom, ali je stranka sposobna izpolniti svoje pogodbene obveznosti do uporabnika in v primeru stečaja, prekinitve plačila, likvidacije, prenosa podjetja od stranke

 

poleg tega pa v primeru, da je blago odkupilo kupca ali je kupec dano pod skrbništvo ali drugače izgubi moč razpolaganja s svojim premoženjem ali njegovimi deli.

 

 1. Stranka je pooblaščena samo, da začasno prekine obveznost, ki izhaja iz njega. Možnost prekinitve sporazuma med uporabnikom in stranko na podlagi člena 6: 265 nizozemskega civilnega zakonika je izključena.

 

Člen 29 - Višja sila

 

 1. Uporabnik ni dolžan izpolnjevati nobenih obveznosti do kupca, če to ovira okoliščina, ki ni posledica krivde in zakona, pravnega akta ali splošno sprejetih stališč.
 2. V teh splošnih pogojih je višja sila poleg tega, kar se razume z zakonodajo in sodno prakso, tudi vsi zunanji vzroki, predvideni ali nepredvideni, na katere Uporabnik ne more vplivati. Vendar uporabnik ne more izpolniti svojih obveznosti. Stavke v poslovanju uporabnika ali vključenih tretjih oseb. Uporabnik ima pravico uveljavljati tudi višjo silo, če okoliščine, ki preprečujejo (nadaljnjo) izpolnitev pogodbe, nastopijo potem, ko bi moral uporabnik izpolniti svojo obveznost.

 

30. člen - Plačilo

 

 1. Plačilo je treba izvesti v 14 dneh po datumu računa brez odbitka ali poravnave. Kupec je v primeru zamude pri plačilu neplačan, ne da bi moral uporabnik predhodno obvestiti o neplačilu.

 

 1. Prvo naročilo nove stranke opravi s predplačilom.

 

 1. Uporabnik je ves čas in ne glede na dogovorjene pogoje plačila kupca dolžan zagotoviti jamstvo za plačilo zneskov, ki jih mora plačati Uporabniku po tej pogodbi.

 

 1. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan v celoti povrniti tako zunajsodne kot sodne stroške izterjave. Stroški zunajsodne izterjave znašajo 15% glavnice z obrestmi, najmanj 40 EUR.
 2. Plačila stranke plačajo najprej z morebitnimi zapadlimi obrestmi in stroški, nato pa z zapadlimi in plačljivimi računi, ki najdlje niso zapadli.

 

31. člen - intelektualna lastnina

 

 1. Uporabnik si pridržuje pravice in pooblastila, ki mu pripadajo na podlagi Zakona o avtorskih pravicah in drugih intelektualnih zakonov in predpisov.

32. člen - Pravo, ki se uporablja

 

 1. Vsa pravna razmerja, katerih stranka je Uporabnik, izključno ureja nizozemsko pravo, tudi če je obveznost v celoti ali delno izvršena v tujini ali če je tam ustanovljena stranka, ki je vpletena v pravno razmerje. Uporaba Dunajske konvencije o prodaji je izključena.

 

 1. V primeru, da iz spora izhaja sporazum med strankama, je obvezno sodišče izključne pristojnosti izključno pristojnost okrožnega sodišča, v katerem je občina Roosendaal.

 

 1. Pogodbenice se bodo pritožile na sodišča šele potem, ko so se po svojih najboljših močeh trudile rešiti spor medsebojnim posvetovanjem.

 

Priloga I: Obrazec za umik

 

Obrazec za odpoved

 

(izpolnite in vrnite ta obrazec samo, če želite odstopiti od pogodbe)

 

Za: RCG Carp Gear BV Bremere 43, 4724 HD Wouw / info@rcgcarpgear.com

 

 

 

I / Smo * delimo / delim * s tem, da I / we * naša pogodba o prodaji naslednjih izdelkov: [opis izdelka] *

 

dobava naslednje digitalne vsebine: [navedba digitalne vsebine] *

zagotavljanje naslednje storitve: [oznaka storitve] *, preklicana / preklicana *

 

 

 

 

Naročeno * * prejeto * [datum naročila s storitvami ali prejem z izdelki]

 

[Ime potrošnikov (-ov)]

 

[Naslov (-i) potrošnikov]

 

[Potrošniki podpisov] (samo, če je ta obrazec predložen na papirju)

 

 

 

 

 

 

* Izbrišite tisto, kar ne velja, ali vnesite, kar velja.

sl_SISL
nl_NLNL en_GBEN de_DEDE fr_FRFR it_ITIT hu_HUHU sl_SISL