Algemene Voorwaarden

Bekijk ook

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag waar je het antwoord niet terug kan vinden op onze website? Dan helpen wij je graag verder met het vinden van het antwoord.

Algemene Voorwaarden RCG Carp Gear B.V.

Artikel 1 – Toepassing van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee van elkaar te onderscheiden titels. Afhankelijk van de hoedanigheid van de klant, consument of zakelijke klant, is titel I of respectievelijk titel II van toepassing. Deze titels dienen derhalve strikt afzonderlijk van elkaar te worden toegepast.

2. Titel I (artikel 2 – 19) is van toepassing op de verbintenisrechtelijke relatie, zoals beschreven in
art. 4 van RCG Carp Gear B.V. met consumenten.

3. Titel II (artikel 20 – 32) is van toepassing op de verbintenisrechtelijke relatie, zoals beschreven
in art. 21 van RCG Carp Gear B.V. met zakelijke klanten.

4. Specifiek voor Evion li-ion accu’s en toebehoren gelden aanvullende voorwaarden
opgenomen in de bijbehorende handleiding. Deze zijn van toepassing op titel I en Titel II van deze algemene voorwaarden.

Titel I – Business to Consumer

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

RCG Carp Gear B.V.

Vestigingsadres:     Bremere 43, 4724 HD Wouw;

Bezoekadres:           Hazeldonk 6252-6254, 4836 LG Breda;

Telefoonnummer:  +31680070268

E-mailadres:           info@rcgcarpgear.com

KvK-nummer:        71201033

Btw-identificatienummer: NL858620194B01

Artikel 4 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

a. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering
van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

a. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

b. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4. Als na beoordeling door Ondernemer blijkt dat het betreffende artikel niet voldoet aan de
afgegeven garantie zoals beschreven in lid 1, zorgt Ondernemer binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. De Ondernemer heeft als oplossing de keuze uit ofwel herstellen van, ofwel vervangen, ofwel vergoeden van het artikel.

5. In geval van vervanging van een artikel is de Consument verplicht het te vervangen artikel
aan Ondernemer te retourneren en het eigendom hiervan aan Ondernemer over te dragen.

6. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer door Consument of derden wijzigingen zijn aangebracht aan het artikel (of een poging hiertoe hebben ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waar het niet voor bestemd is.

7. Onverminderd voorgaande garantiebepalingen is Ondernemer niet aansprakelijk indien het
gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van de Consument.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
of in een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 1 dag na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 1 dag na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Titel II – Business to business

Artikel 20 – Partijen

1. RCG Carp Gear B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer NL858620194B01, gevestigd te Wouw aan de Bremere 43 (4724 HD), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van RCG Carp Gear B.V.: Website: www.rcgcarpgear.com / Mail:
info@rcgcarpgear.com / Tel: +31 6 800 70 268 / BTW: NL858620194B01

3. Afnemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van RCG Carp Gear B.V.

Artikel 21 – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen de Gebruiker en de Afnemer waarop de Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door de Gebruiker uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk is bevestigd.

3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep
worden gedaan indien en voor zover deze door de Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd,
stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de Gebruiker.

5. Door een bestelling te plaatsen op www.rcgcarpgear.com geeft Afnemer aan akkoord te
gaan met deze algemene voorwaarden.

6. De algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene regels voor
(koop)overeenkomsten uit boek 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22 – Aanbod en overeenkomst

1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De Gebruiker kan niet aan haar prijzen, offertes of aanbiedingen gehouden worden
indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief
verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand:

a. Bij bestelling via de webshop: op het moment dat Afnemer de bestelprocedure op de website www.rcgcarpgear.com correct heeft doorlopen en nadat de door Gebruiker verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door Afnemer opgegeven e-mailadres is beland.

b. Bij bestellingen anders dan door middel van de webshop: op het moment dat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat RCG Carp Gear B.V. een schriftelijke aanvaarding of aanbod heeft bevestigd respectievelijk aanvaard ofwel nadat RCG Carp Gear B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
6. Elke overeenkomst met de Gebruiker wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de Afnemer op grond van door de Gebruiker in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

7. De Gebruiker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal de Gebruiker niet schadeplichtig zijn jegens de Afnemer.

Artikel 23 – Producten

1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door de
Gebruiker geleverde producten geschiedt naar beste weten van de Gebruiker, maar houdt geen enkele garantie in.

2. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel
in aanmerking komen de producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 24 – Levering

1. Levering vindt plaats op het opgegeven bezorgadres, tenzij een andere vorm van
levering is overeengekomen.

2. Leveringsconditie is af-fabriek. Op een afwijkende leveringsconditie kan door de
Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is de Gebruiker pas in verzuim nadat de Afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn gesteld heeft, van tenminste 30 dagen, alsnog te leveren.

Artikel 25 – Overmacht

1. Indien door overmacht aan de zijde van de Gebruiker de uitvoering van de
overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel de Gebruiker als de Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering gegeven is aan de overeenkomst, is de Gebruiker gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Gebruiker
onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van de Gebruiker.

4. Indien de Gebruiker op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de
overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan Afnemer.

Artikel 26 – Garantie en reclames

1. De door Gebruiker geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en
normen die daaraan, bij normaal gebruik, op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering controleren op
conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer het geleverde niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en derhalve sprake is van een gebrek, dient Afnemer binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde Gebruiker hieromtrent te informeren.

3. Het bestaan van een gebrek geven de Afnemer nooit het recht om de overeenkomst te
ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de Afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Als na beoordeling door Gebruiker blijkt dat het betreffende artikel niet voldoet aan de
afgegeven garantie zoals beschreven in lid 1, zorgt Gebruiker binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. De Gebruiker heeft als oplossing de keuze uit ofwel herstellen van, ofwel vervangen, ofwel vergoeden van het artikel. In geval van vervanging van een artikel is de Afnemer verplicht het te vervangen artikel aan Gebruiker te retourneren en het eigendom hiervan aan Gebruiker over te dragen.

6. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik, of wanneer door Afnemer of derden wijzigingen zijn aangebracht aan het artikel (of een poging hiertoe hebben ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waar het niet voor bestemd is.

7. Indien een door Gebruiker geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten
overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

8. Onverminderd voorgaande garantiebepalingen is Gebruiker niet aansprakelijk indien
het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van de Afnemer.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,van welke aard dan ook,ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De aansprakelijkheid van Gebruiker blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag van de geleverde goederen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft.

3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld door Gebruiker.

Artikel 28 – Opschorting/ontbinding

1. OnverminderddeindeWetgenoemdegevallenheeftdeGebruikerindienAfnemer
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan de Gebruiker verder toekomende rechten.

2. Het recht van de Gebruiker tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding
geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of Afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van Afnemer en voorts in het geval goederen van Afnemer u beslag worden genomen, dan wel Afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

3. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 29 – Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer
indien deze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen. Doch daaronder Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 30 – Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek of
verrekening. Ingeval van niet tijdige betaling is Afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door de Gebruiker vereist is.

2. De eerste order van een nieuwe Afnemer vindt plaats via voortuitbetaling.

3. De Gebruiker is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities
gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens deze overeenkomst aan de Gebruiker te betalen bedragen.

4. In geval van niet tijdige betaling is de Afnemer gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 40,-.

5. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventuele
verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 31 – intellectueel eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 32 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is, behoudens dwingend recht, de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin gemeente Roosendaal onderhevig is.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: RCG Carp Gear B.V. Bremere 43, 4724 HD Wouw / info@rcgcarpgear.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten][Naam consumenten(en)][Adres consument(en)][Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Winkelwagen0
Er bevinden zich geen producten in de winkelwagen